K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Realitní slovník

Nejběžnější realitní pojmy

Advokátní úschova – úschova peněz u advokáta pro případy bezpečného převodu peněz prodávajícímu, většinou po podmínce povolení vkladu vlastnického práva na kupujícího
Akontace - záloha, částka/platba placená předem s následným pozdějším doplatkem kupní ceny nebo splácení
Anuita – představuje stálou a neměnnou splátku hrazenou v pravidelných intervalech pro dané období sloužící k úhradě hypotéky, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků
Anglická aukce – dražba, při níž se dražený předmět získává za vyšší než vyvolávací cenu. Cena se postupně zvyšuje přihazováním účastníků.
Apartmán – zařízená bytová jednotka sloužící většinou k rekreačním/hotelovým účelům, většinou pro delší pobyt s kuchyní.
Aukce – aukce není dražba – aukce je forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se až během aukce. Během aukce zájemci podávají své cenové nabídky až je nakonec zboží či služba přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu.
 
Bonita klienta – hodnota schopnosti žadatele o úvěr hradit včas a řádně pravidelnou splátku hypotéčního úvěru.
Budova – nadzemní trvalá stavba, která je spojená se zemí pevným základem a je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory.
Budova rozestavěná – budova, která je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. 
Byt – místnost nebo soubor místností, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.
Byt rozestavěný – místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Bytové družstvo – družstvo zajišťující bytové potřeby svých členů.
Bytový dům – budova určená k obývání více bytů přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba určená k bydlení, kde převažuje funkce bydlení.
 
Cenová mapa – pokrytí cen v daném čase a místě, mapa ukazující cenu za m² pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města.
Činžovní dům – nájemní dům, někdy též činžovní dům či činžák, popřípadě bytový dům, je stavební objekt s více byty, v nichž bydlí nájemníci a za to odvádí majiteli bytu či domu platbu nazývanou nájem nebo také činže.
Číslo evidenční – číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.). Není zde vyloučen trvalý pobyt.
Číslo orientační – číslo domu usnadňující orientaci v ulici
Číslo parcelní – údaj označující parcelu v katastrálním území. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku. Podstatné pro jednoznačnost je určení katastrálního území.
Číslo popisné  – číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné další budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným, v dané části obce nebo v katastrálním území
 
Developer – developerská společnost - společnost organizující výstavbu. Investor, který se stará o navrhnutí, stavbu a financování výstavby.
Depozitum – vklad v peněžním ústavu.
Dražba – je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby – to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Veřejnou dražbu může vykonávat z právního hlediska jen dražebník, který má na to koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Dražba dobrovolná – je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.
Dražba nedobrovolná – jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem - soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon.
Dražební jistota – částka, která se skládá před dražbou, skládá ji každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.
Dražebník – fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo také příslušný orgán státní správy.
Družstevní byt – byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva právo nájmu v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu.
Dřevostavba – budova, která je z velké časti postavena ze dřeva (roubenky, sendvičové stavby, sruby).
Dům na klíč – dům, který je postavený podle připravené projektové dokumentace. Zákazník se v okamžiku předání hotové stavby může do nového domu ihned nastěhovat.
Dvojdům – dva domy, přiléhající jednou stěnou, jsou postaveny podle stejného návrhu, popřípadě je umístění zrcadlově obrácené.
 
Energetická náročnost budovy – vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (např. na vytápění b, větrání, apod.) 
Elektronická aukce – způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou vzájemně vylepšovat své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek. Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně. Aukce probíhá ve virtuální aukční síni.
Evidence nemovitých věcí – soupis a popis vybraných nemovitých věcí používaný před katastrálním zákonem, který se vedl v letech 1964-1992 dle zákona č. 22/1964 Sb. Nemovité věci byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách.
Evidenční číslo – číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).
Exekuce – nedobrovolný, vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení a následnému prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou dražbou.
Exkluzivita  – výhradní právo, které je podložené smlouvou, že určitou činnost smí provádět pouze jedna společnost (např. právo realitní kanceláře zprostředkovávat prodej nemovité věci).
 
Fixní úroková sazba – pevně stanovená sazba, která platí po celou dobu splácení nebo na dobu určenou ve smlouvě. Sazba je stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutou dobu (např. na 1, 3, 5 nebo 10 let).
Fond oprav – je tvořen vlastníky bytových jednotek, kteří měsíčně vkládají příspěvky dle výše podílu vlastníky bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví (LV) místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovité věci, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.
Franšízing – forma podnikání, kdy je franšízantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, vystupování pod hlavičkou společnosti, využívání know-how.
Fyzická osoba (FO) – osoba nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu zletilosti (dovršením 18. roku).
 
Galerie – dlouhá chodba uvnitř budovy ve výši patra
Geometrické určení nemovité věci a katastrálního území – určení rozměru, tvaru, hranic nemovité věci a katastrálního území.
Geometrický plán – technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitých věcí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.
 
Hrubá stavba – dostavěný dům se zastřešením. Dům je zatím bez omítek, dveří, oken, podlah atd. Jde pouze o holou stavbu. 
Hypoteční banka – bankovní ústav specializovaný na poskytování hypotečních úvěrů.
Hypoteční úvěr (hypotéka) – úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka. Hypoteční úvěr může být účelový nebo neúčelový, přičemž účelovým se rozumí takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.
 
Inkaso – nástroj platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (klienta).
Insolvence – neschopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát tak svým peněžním závazkům.
Insolvenční řízení–- řízení podle insolvenčního zákona řešící úpadek (platební neschopnost) subjektu
Jistina – půjčený finanční obnos, za který platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Jistina, úvěrové jistina – nominální částka poskytnutého úvěru.
Jednorázová splátka – splátka mimo splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek půjčky (včetně dohodnutých poplatků a úroků).
 
Katastr nemovitostí – údaje o nemovitostech, které obsahují soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.
Katastrální mapa – mapa velkého měřítka obsahující body polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí. 
Katastrální úřad – úřad spravující katastr nemovitostí
Katastrální území – základní územní technická jednotka. V katastru nemovitostí, statistikách se označuje stejným názvem a podle systému různým číslem. Katastrální území je obvykle jediným územím nebo jedním z několika území obce nebo města. 
Kauce – složení části peněz zajišťujících závazek (peněžní záruka)
Kolaudace – schválení stavby nebo části, která vyžadovala stavení povolení, k užívání. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
Kolaudační řízení – řízení, ve kterém stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena dle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy stavení postupy, její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, z hlediska ochrany života a zdraví osob. 
Konsolidace dluhu – znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, (výší úroku).
Komerční nemovitost – budova určená primárně pro kanceláře nebo obchody
Kupní smlouva – smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.
 
List vlastnictví – veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která prokazuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině je zapsáno katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti. 
Lodžie – zastřešený/zastropený prostor v budově, který je zepředu i z boku otevřený a nevystupuje z obvodové zdi domu.
Loft (loftový byt) –  velký byt, který vznikl přestavbou průmyslových prostor. Typické jsou vysoké stropy a neomítnuté cihlové zdi. Jde o horní podlaží nebo podkroví ve stavbě přímo pod střechou.
 
Marže – rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou; odměna obchodníka
Mezanin – podlaží nacházející se mezi přízemím a 1. patrem. 
Mezonet (mezonetový byt) – název pro byt ve dvou a více úrovních, vícepodlažní byt
Montovaný dům – typizovaný dům sestavený s předem připravených dílů. Tyto části se připevňují na betonový základ.
 
Nájem – nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě. Podnájemní vztah může vzniknout pouze v případě existence nájemního vztahu, důležitý je zde souhlas vlastníka nemovitosti.
Nájemce – osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává za úplatu věc, aby ji dočasně v určené době užíval
Nájemné – cena, která se hradí za užívání pronajatého bytu
Nájemní smlouva – smlouva, za kterou pronajímatel přenechává za úplatu (částku) nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí – písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, prohlášení nebo dohody provedl vklad věcného práva do kat
Nebytový prostor – místnosti nebo soubory místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům
Nebytový prostor rozestavěný – místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, tzn. prostor určený k jinému využití než pro bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Nemovitost – pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (dům, chata, chalupa, zahrada, pole, sad, altán a další). Pod tímto pojmem si můžeme představit také byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona o vlastnictví bytů.
Nízkoenergetický dům – stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí se dle normy ČSN 73 0540.
Notářská úschova – právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání typicky může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi složitelem a příjemcem při přijetí do úschovy.
 
Obytná plocha (RD + byt) – plocha domu vyjádřená v m2 - bez sklepa, úklidových místností, balkonu.
Obytná místnost – část bytu (obývací pokoj, jídelna, ložnice), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou. Je určena k trvalému bydlení a má podlahovou plochu nejméně 8 m2. Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.
Ocenění nemovitosti – posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.
Odhadce – fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat ocenění tržního hodnoty nemovitosti.
Odhad ceny nemovitosti – zjištění celkové hodnoty majetku. Pokud to vyžaduje povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.
Osobní vlastnictví – pojem  se používá jako vyjádření vlastnictví bytu, kdy majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba.
 
Parcela (pozemek) – ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem. 
Parcela pozemková – pozemek, který není stavební parcelou. 
Parcela stavební – stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.
Parcelní číslo – číslo, které je přiděleno k určité parcele v katastrálním území, identifikační číselné označení parcely (i pozemku). Čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně určit. 
Pasivní dům – stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu
PENB – průkaz energetické náročnosti budovy 
Plomba – plomba v katastru nemovitostí se značí písmenem „P“. Upozorňuje tím na to, že se s nemovitostí něco děje a údaje o nemovitosti se mění nebo se měnit mohou. Tento zápis má takový význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit. 
Plocha pozemku – celková plocha pozemku v m2 vč. zastavěné plochy
Plocha pozemku bez RD – plocha pozemku v m2 vyjma zastavěné plochy = čistá zahrada (závisí také na informacích, které jsou uvedeny v LV – listu vlastnictví).
Podlahová plocha (bytu) – Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu (jako jsou např. stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce) Půdorysná plocha je přitom vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Do podlahové plochy bytu je započítána plocha bytu plus plocha sklepa (ne sklepní kóje). Do podlahové plochy se naopak nezapočítává plocha balkónu, lodžie či terasy.
Podlahová plocha nebytového prostoru – plocha všech místností nebytového prostorou nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch, které jsou určeny výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.
Podnájem – přenechání nemovité věci na dobu určenou ve smlouvě (o podnájmu) nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Podnájem je odvozený od nájmu, nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě.
Podílové spoluvlastnictví – vlastnictví, kde je více vlastníků nemovitosti a kde každý z nich má ideální podíl na nemovitosti.
Pohledávka – dluh, oprávnění/nárok věřitele požadovat od dlužníka plnění, tzn. vyrovnání dluhu
Právní moc – je formální akt, kdy rozhodnutí (správní či soudní) nabývá platnosti a je konečný, závazný a nezměnitelný. Rozhodnutí nabývá právní moci tehdy, pokud proti němu účastníci řízení neuplatní své právo na odvolání.  
Pronájem – vyjadřuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Vzniká na základě nájemní smlouvy – pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou či nebytovou jednotku nebo nemovitost do užívání.
Pronajímatel – přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve stanovené době) užíval nebo z ní bral i užitky.
Provize – odměna za zprostředkování obchodu. Pevná částka nebo procenta z hodnoty obchodu.
Prohlášení vlastníka – jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – dokument, který informuje o celkové energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.
Předkupní právo – právo oprávněné osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.
Předhypoteční úvěr – úvěr umožňující jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr (nejčastěji používaný u bytů v družstevním vlastnictví, které budou do jednoho roku převedeny do osobního vlastnictví).
Půda nezemědělská – půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy). 
Půda zemědělská – půda určená k zemědělskému obdělávání.
Půdorys – nákres, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z tohoto znázornění pak lze vyčíst např. materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, apod. V půdoryse se označují většinou údaje jako délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností nebo ploch a také informace o jednotlivých prvcích.
 
Realitní makléř – osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. Může se specializovat buď na rezidenční bydlení, nebo na komerční nemovitosti.
Rekonstrukce – zásahy do majetku/nemovitosti, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Uvedení do původního stavu.
Rekreační objekt – budova/objekt sloužící k rekreaci (odpočinu), jedná se jak o individuální chatu, chalupu, tak např. penzion, hotel.
Renovace – soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc (nemovitost) uvede do původního geometrického tvaru, rozměru, atd.
Reverzní aukce – aukce, při které nabízí více účastníků aukce vůči jednomu zájemci. Vyhlašovatel aukce má zájem předmět dražby koupit. Účastníci aukce snižováním nabízené ceny soutěží o vítězství v aukci a tím i o následnou možnost poptávané zboží či služby dodat.
Rezervační smlouva – rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajišťuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům.
Rodinný dům – objekt určený k bydlení, který svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níže je více než polovina podlahové plochy místností a prostor určena k bydlení. RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Roubený dům = roubenka – dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, do hranolu opracovaných, kmenů. Na rozdíl od srubů jsou tyto stavby typické pro české hory.
Ručení – závazek, který vzniká jednostranným písemným prohlášení ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek.
Ručitel – fyzická nebo právnická osoba, která je povinna uhradit závazek dlužníka věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní dlužník sám.
Řadový dům – domy postavené těšně vedle sebe, podle téhož plánu, které mají společné nosné zdi.
 
Smlouva o převodu – písemný vztah (smlouva) mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí být písemná a musí obsahovat údaje o převádějícím, nabyvateli a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.
Smlouva o smlouvě budoucí – písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní. 
Smlouva o výhradním prodeji – dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí exkluzivitu.
Smlouva o zprostředkování – zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (provizi).
Smluvní cena – cena, která je sjednána ve smlouvě
Smluvní pokuta – dohodnutá částka ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních podmínek.
Solvence – platební schopnost dostát svým závazkům.
Společné jmění manželů (SJM) – majetek nabytý některým z manželů v době trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.
Spoluvlastnictví – vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně. Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (myšleno podíly), ale také reálně (spoluvlastník má určenou část, která patří jemu). 
Spotřební úvěr – úvěr určený fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb.
Srub – dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, především kulatých, kmenů.
Stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Stavební spořitelna – banka, které byla udělena bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, povolující pouze výkon činností, kterými jsou stavební spoření a další činnosti upravené zákonem o stavebním spoření. 
Stavební parcela – stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.
Stavební povolení – povolení stavby stavebním úřadem, které je nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavební úřad zabezpečuje stanovenými podmínkami hlavně ochranu veřejných zájmů při výstavbě a užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení stavebních požadavků na výstavbu, případně jiných předpisů a technických norem. 
Stvrzenka – doklad o převzetí finanční částky.
 
Terasa – přírodní stupeň v terénu, upravená plocha střecha budovy se zábradlím a upravená pro pohyb osob
Termínovaný vklad – většinou zaokrouhlený jednorázový vklad vkladatelem, který se během smluvního období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.
Tichá aukce – aukce, kde účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. V případě, že je papír s nabídkami veřejný, účastníci zvyšují své nabídky v závislosti na ostatních nabídkách.
Tržní cena – cena odpovídající ceně při prodeji stejné nebo podobné věci k určitému datu. 
Tržní ocenění nemovitosti – cena, která odpovídá prodejní ceně nemovitosti ve stejné lokalitě v daném čase a místě
Tržní odhad – reálná hodnota nemovitosti na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.
 
Účelový úvěr – úvěr poskytnutý na předem stanovený účet, který není možné za dobu trvání úvěru měnit. U tohoto úvěru je výhodou nižší úroková sazba.
Účelový příslib – písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.
Úschova notářská – právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi osobou skládající částku a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu je odstupňovaný podle částky úschovy.
Úvěrový účet – účet, na němž banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.
Územní plán (ÚP) – druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl prostorově a funkčně uspořádat území v krajině a její využití. Územní plán (ÚP) si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj, který spočívá v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. 
Územní plán obce – plán stanovující urbanistickou koncepci. Řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých lze ještě stavět. 
Užitná plocha (RD) – Zahrnuje plochu domu i plochu všech místností vně obytné budovy včetně sklepů a dále i plochu balkonů, lodžií, teras, podkroví či půdy.
Užitná plocha (byt) – Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.
Územní rozhodnutí – rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona. V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel (např. účel stavby) a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území.
 
Věcné břemeno – omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).
Věřitel – osoba oprávněná požadovat plnění po dlužníkovi. Má pohledávku vůči dlužníkovi, jsou mu dluženy peníze.
Vícegenerační dům – rodinný dům se dvěma či více samostatnými bytovými jednotkami.
Vila – rodinný dům (většinou luxusní), který je umístěn v zahradě.
Vlastník nemovitosti – fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba, která vlastní nemovitosti může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí. Vlastník má podle občanského zákoníku v mezích zákona právo držet nemovitost, užívat a mít z užívání požitky a nakládat s ní. 
Výměra parcely – vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku
Výpis z katastru nemovitostí – veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o parcelách a nemovitostech a údaje o právech k nemovitostem. Vydává jej katastrální úřad.
 
Zastavěná plocha (RD) – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v pravidlech územního rozvoje. Půdorys 1. nadzemního podlaží v m2. (Vždy správně uvedeno pouze na katastru a pro každou nemovitou věc jinak – někdy započítán i dvůr, jindy předzahrádka apod., vždy jde ale o „zastavěnou plochu a nádvoří“)
Zastavěné území – území vymezené územním plánem
Zastavěný pozemek – pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu
Zastavěný stavební pozemek – pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami
Zástavní právo – vzniká na základě smlouvy a slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru). V případě nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy (např. splátky) je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené (např. nemovitosti). 
Zástavní věřitel – věřitel, jehož pohledávka je vůči dlužníkovi zajištěna zástavním právem.
Znalecký posudek – odborné dílo vypracované znalcem nebo znaleckým ústavem splňující náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu, nebo banky.
Zprostředkovatelská smlouva – smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje naopak zprostředkovateli mu poskytnout odměnu tehdy, jestliže byl dosažen výsledek pomocí zprostředkovatele (smlouva s realitní kanceláří při prodeji nemovitosti, apod.)
Zůstavitel – zemřelá osoba, po které se v rámci dědického řízení dědí majetek, který zanechala.
 
Autor: Tým IR Publikováno: 15.02.2018

Kam dále?

<< Zpět na výpis článků
DOMŮ
TOPlist