K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Ochrana osobních údajů pro reality, inzerci a realitní kancleáře.

Ochrana osobních údajů na www.inzercerealit.com.

V níže uvedeném textu se dozvíte základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webu InzerceRealit.com u vlastníka webu Mgr. Jaroslava Šmejce, IČ 72681063 jako správce (dále jen jako InzerceRealit.com nebo IR). InzerceRealit.com se řídí při zpracování osobních údajů zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

InzerceRealit.com zpracovává osobní a další údaje uživatelů k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Osobní údaje se zpracovávají za účelem:zpracování a zveřejnění inzerátů, za účelem možnosti kontaktování inzerentů zájemci o předmět inzerce, k zasílání newsletteru a obchodních informací, schopnosti správce vystavovat účetní doklady, informací z oboru a poskytnutí dalších služeb, které portál nabízí, např. vytváření profilů, statistickým účelům, měření návštěvnosti stránek, ochrany před zneužitím webových stránek, zajištění bezpečnosti webu. Veškeré údaje jsou zpracovávány v zabezpečených databázích webu ve vlastních počítačových systémech.

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ctíme zásadu minimalizace. Osobní údaje zpracováváme pouze v nutném rozsahu pro naplnění účelu podle článku I. U REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ můžeme v souvislosti s registrací za účelem inzerce shromažďovat jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, přezdívku, použité heslo k registraci na InzerceRealit.com, údaje zadané k této službě a údaje o vaší aktivitě v rámci služeb. Je třeba evidovat jak nám byl poskytnut souhlas se zpracováním vašich OÚ (uložení informací jak jste to provedli a z jaké IP adresy) nebo kdy byl souhlas odvolán. S využíváním našich služeb můžeme o registrovaných dále shromažďovat pro výše dané účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.

V našem systému jsou evidovány a ukládány emailové zprávy, které jsou reakcí na předmět inzerce od návštěvníků, kteří poptávají službu či konkrétní nemovitost nebo vzkazy, které se posílají prostřednictvím kontaktních formulářů na webu Inzercerealit.com. Evidence takových zpráv se nenávratně smaže 12 měsíců od data vzniku.

Pro placené služby musíme za účelem plnění jiných právních předpisů a zákonů (např. Zákon o účetnictví) shromažďovat i jiné běžné údaje ke splnění platebních podmínek.

III. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Veškeré údaje zpracováváme po dobu nutnou pro výše uvedené účely, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje předávané uživatelem na InzerceRealit.com s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu. IR smí i po odvolání souhlasu některé osobní údaje zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. že jsme údaje zpracovávali se souhlasem a možnost chránit sebe před kontrolními úřady a právním napadením). Osobní údaje získané z registrace jsou ukládány po celou dobu registrace a 12 měsíců po jejím zrušení. Následně ukládáme pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu.

Vámi vložené osobní údaje do služby IR múžete kdykoli zrušit po přihlášení do svého účtu nebo prostým odhlášení v emailu, který Vám byl zasílán na základě Vaší poptávky. Provozovatel si vyhrazuje právo při porušení podmínek odstranit uživatele ze služby a vymazat veškerá jeho data.

Důrazně doporučujeme použít pro přihlašování do našich služeb unikátní heslo.

IV. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

IR může zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat zákon nebo s vašim souhlasem a to pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům, dodavatelům externích služeb pro správce (programátorská služba, serverové služby, služba rozesílání e-mailů). Dále smí být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům IR, kteří je zpracovávají za účelem plnění závazků vůči uživatelům webu InzerceRealit.com, ale i plnění závazků vůči IR (např. Dlužníci, jedinci podezřením na protiprávním jednání s předáním orgánům veřejné správy) Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

V. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Pokud web IR umožňuje funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+ aj., pak tyto aplikace či služby mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách IR. Zpracování se však řídí podmínkami těchto společností, které naleznete:

Google+      https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
Facebook    https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter         https://twitter.com/privacy

VI. MÍRA POVINNOSTI POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJ

Vaše osobní údaje poskytujete IR dobrovolně. Nelze předpokládat, že v případě, kdy neposkytnete žádné informace, tak vám umožníme využít naše služby. Pro některé služby jsou tedy některé údaje povinné, aby služba mohla být poskytnuta. Bude-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

VII. ZÁKONNÁ PRÁVA PRO OBDOBÍ DO 24.5.2018 PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů čtěte svá práva o svých osobní údajích, které jste IR poskytli:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Prohlašuji, že budu využívat služeb www.inzerce-realit.com, inzerciarealit.sk s nejlepším vědomím a svědomím. Zejména budu zadávat pravdivé informace a nebudu se dopouštět nedovolených praktik, jako jsou například opakované registrace či uvádění nepravdivých informací.

 

Poučení o Vašich zákonných právech od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Máte právo u IR jakožto správce Vašich osobních údajů:

  • požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme -získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje, jsou či nejsou zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  • požadovat opravu a doplnění osobních údajů
  • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost 
  • ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
  • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl.21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost dle předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Nevyžádaná obchodní sdělení. Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení nemovitostí v nabídce IR a služeb realitních kanceláří, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získáváme možnost zasílání nevyžádaných obchodních sdělení IR (newsletterů a obchodních nabídek) elektronickými prostředky na tyto adresy, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Kontakty. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: gdpr(zavinač)inzercerealit.com,nebo podpora(zavináč)inzercerealit.com,  případně nás můžete kontaktovat na adrese sídla naší společnosti či prostřednictvím datové schránky ID 9pc2se6

Cookies

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našeho serveru.

Další informace o cookies naleznete zde.

TOPlist