K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Podmínky použití služby www.inzerce-realit.com

Podmínky použití stránek inzerce-realit.com

 

 

Úvod

www.inzerce-realit.com (dále jen ,,Inzerce realit“) – internetový server, který slouží k nabídce prodeji, koupě, pronájmů nemovitostí. Inzerce realit je dále uváděn též jen jako ,,Služba“. Použitím informací, služeb a produktů této stránky souhlasíte s těmito podmínkami. Plnění podmínek se nepřezkoumává. Dojde-li však k porušení těchto podmínek je to důvod k zákazu použití této stránky a vymazání všech inzerátů, zrušení účtu, vymazání obsahu a blokování ip adresy.

 

Zamítnutí

Služba si vyhrazuje právo zamítnout vložit jakýkoli inzerát, text, obsah, uzná-li, že je nevhodný. Popř. si služba vyhrazuje právo inzerát, text, obsah kdykoli z databáze smazat, uzná-li, že porušuje tyto podmínky nebo je jakkoliv nevhodný.

 

Změna

Služba si vyhrazuje právo změnit jakýkoli inzerát, text, obsah, uzná-li to za vhodné (z důvodů uvedených níže).

 

Uživatel stránek nesmí:

zadávat v Obsahu údaje či informace, které jsou urážlivé, neslušné, nezákonné, nesnášenlivé, diskriminační, nevhodné, nepříjemné nebo jiným způsobem nevyhovující vydávat se za fiktivní osobu či osobu s jinou entitou padělat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem skrytí totožnosti a původu Obsahu během používání Služby vložit do Obsahu informace, které porušují autorská práva, obchodní tajemství, či vlastnická práva vložit do Obsahu informace nebo přenést data, které obsahují softwarové viry, jakékoli Java skriptové kódy, html značky či jiný obsah, který by mohl poškozovat nebo ničit funkci Služby vložit do Obsahu informace, které by obsahovaly prvky pornografie, oplzlosti, násilí a jiné nevhodné témata vkládat duplicitní inzeráty nabízet cokoliv jiného než k čemu je inzerce určena.

 

Zřeknutí se zodpovědnosti

Služba nenese žádnou odpovědnost za obsah informací zveřejněných na svých stránkách (to platí pro psaný text, fotografie a další data) ze strany uživatelů. Odpovědnost za obsah takových informací nese výhradně ta osoba (uživatel), od níž obsah takových informací pochází. Služba nenese žádnou odpovědnost vyplývající z ujednání či dohod mezi uživately a majiteli stránek registrovaných na tomto portálu. Služba nenese odpovědnost škody způsobené na počítačích uživatelům způsobené údaji a jinými informacemi staženými z inzerce-realit.com, ani za ztrátu dat na nich jako důsledek přenesení těchto do počítačů uživatelů. Služba nenese odpovědnost za to, že
- Služba bude splňovat požadavky uživatelů,
- Služba bude poskytována nepřetržitě, zejména není zodpovědná za přerušení dodávky služeb ze strany poskytovale internetové domény. Služba není za žádných okolností odpovědná za hmotné či nehmotné škody a to včetně ušlého zisku, které uživatelům vzniknou používáním Služby, a to i tehdy, bylo-li pravděpodobnost takové škody oznámena, je-li škoda způsobena
- použitím Služby nebo nemožností Službu použít,
- jakýmikoliv změnami, které uživatelé provedou,
- neautorizovaným přístupem k Účtu nebo přeneseným datům. Členové týmu inzerce-realit.com nejsou trestně odpovědní za tvrzení uskutečněné kterýmkoliv uživatelem v důsledku vloženého Obsahu nebo vyplývajícího z vloženého Obsahu.

 

Rozhodčí doložka

Inzerce realit a uživatel se dohodli, že všechny majetkové spory vzniklé z těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem či rozhodčím senátem jmenovaným Správcem seznamu rozhodců, a to ze Seznamu rozhodců vedeného společností ČMRS Consulting, s.r.o., IČ 27775186, se sídlem Smetanova 1101, 755 01 Vsetín (dále jen ,,Společnost“), podle pravidel stanovených v Jednacím řádu, Organizačním řádu a Pravidlech o nákladech rozhodčího řízení vydanými Společností, s jejichž obsahem jsou smluvní strany srozuměny a s nimiž se mohou blíže seznámit v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.cmrs.cz. 2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné a že nevyjádří-li se žalovaný do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žaloby, mohou být skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Místem rozhodčího řízení je zpravidla sídlo Společnosti. 3. Pro doručování platí, že účastníkům se veškeré písemnosti v rozhodčím řízení zasílají na adresy jimi uvedené v registračním formuláři (dále jen doručovací adresa). Uvede-li účastník po zahájení rozhodčího řízení jinou doručovací adresu, doručuje se účastníkovi na tuto adresu. Účastníci jsou povinni písemně a bez zbytečného odkladu sdělovat Společnosti veškeré změny jejich doručovacích adres, jinak na takovou změnu adresy nemusí být brán při doručování zřetel a doručení tak může být účinně provedeno odesláním písemností na poslední známou adresu účastníka. V případě, že žalovaná strana na jí uvedené doručovací adrese listovní zásilky nepřebírá a ani neohlásí Společnosti případnou změnu své doručovací adresy, může Společnost platně doručovat i na jinou, Společnosti známou adresu, u níž se předpokládá, že se zde žalovaná strana zdržuje, je-li odlišná od doručovací adresy (eventuální adresa).

 

 

 

Fotky

Nahrátím fotek udělujete službě právo použít, reprodukovat, modifikovat, použít v reklamních kampaních a k jiným účelům v jakémkoli médiu tyto fotky.

 

Zvýhodnění inzerátu

Zvýhodnění inzerátu je vždy provedeno do tří dnů od odeslání peněz. Podmínkou je vždy správně vyplněný variabilní symbol (odpovídající id inzerátu) a specifický symbol nesoucí hodnotu 1. Jednou odeslaná částka se již nevrací a to i v případě, že si uživatel inzerát smaže nebo inzerát expiruje.

 

Soukromá inzerce

Každý soukromý účet může mít jeden aktivní inzerát zdarma. Každý další inzerát je zpoplatněn dle aktuálního ceníku pro soukromé inzerenty. Všechny Vaše nabídky se budou také zobrazovat na webu reality.inzertovnik.cz.

 

Realitní inzerce

Ceník realitní inzerce se nachází v produktovém listu. Všechny Vaše nabídky se budou také zobrazovat na webu reality.inzertovnik.cz.

 

Dodatky

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

 

Provozovatel

Mgr.Jaroslav Šmejc, adresa: Polní 1013, Rumburk 408 01, ič: 72681063 mail: info(zavináč)inzercerealit.com

TOPlist